Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 202/2020 – Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση κατά την συζήτηση της με αριθμ. γεν. κατ. 48365/2020 και αρ. κατ. δικογράφου 1214/2020 αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Εορδαίας, ενώπιoν του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισμός της αμοιβής του.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 201/2020 – Ακύρωση εν μέρει την 149/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή της 1030/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
December 16, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 203/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» .
December 16, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 202/2020 – Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση κατά την συζήτηση της με αριθμ. γεν. κατ. 48365/2020 και αρ. κατ. δικογράφου 1214/2020 αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Εορδαίας, ενώπιoν του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καθορισμός της αμοιβής του.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 202/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο