Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 201/2020 – Ακύρωση εν μέρει την 149/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατ’ εφαρμογή της 1030/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Accessibility
Κλείσιμο