Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 200/2018 – Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης , για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ έτος 2018 για το Κληροδότημα του Δημ. Γ.Τσίρου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 199/2018 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
February 11, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 201/2018 – Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2018.
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 200/2018 – Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης , για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικ έτος 2018 για το Κληροδότημα του Δημ. Γ.Τσίρου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 200/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο