Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 198/2021 – Έγκριση ή μη της με αριθμ.: 15/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα- πολυμηχανηματος με συνοδευτικό εξοπλισμό », με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μεσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού 166.532,00 ευρώ, χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και και κατάρτιση ή μη των όρων διακήρυξης .

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 197/2021 – Έγκριση ή μη της με αριθμ.: 9/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, για τη διενέργεια της προμήθειας με τιτλο : «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα», με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μεσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού 105.400,00 ευρώ, χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
July 22, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 199/2021 – Έγκριση ή μη της με αριθμ.: 11/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ενός (1) φορτηγού διαξονικού ανατρεπόμενου με υδραυλικό γερανό και αρπάγη», με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού 204.600,00 ευρώ, χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και και κατάρτιση ή μη των όρων διακήρυξης .
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 198/2021 – Έγκριση ή μη της με αριθμ.: 15/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα- πολυμηχανηματος με συνοδευτικό εξοπλισμό », με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μεσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού 166.532,00 ευρώ, χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και και κατάρτιση ή μη των όρων διακήρυξης .

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 198/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο