Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 198/2020 – Έγκριση ή μη της 10ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ»

Accessibility
Κλείσιμο