Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 198/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016 για το έτος 2019.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 197/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2019.
February 11, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 199/2018 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 198/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016 για το έτος 2019.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 198/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο