Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 197/2021 – Έγκριση ή μη της με αριθμ.: 9/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, για τη διενέργεια της προμήθειας με τιτλο : «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα», με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μεσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού 105.400,00 ευρώ, χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 196/2021 – Έγκριση ή μη του 2ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) έργου «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας» αρ. μελ. 01/2019.
July 22, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 198/2021 – Έγκριση ή μη της με αριθμ.: 15/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ενός (1) γεωργικού ελκυστήρα- πολυμηχανηματος με συνοδευτικό εξοπλισμό », με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μεσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού 166.532,00 ευρώ, χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και και κατάρτιση ή μη των όρων διακήρυξης .
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 197/2021 – Έγκριση ή μη της με αριθμ.: 9/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, για τη διενέργεια της προμήθειας με τιτλο : «Προμήθεια ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με αναρροφητήρα», με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μεσω ΕΣΗΔΗΣ, προϋπολογισμού 105.400,00 ευρώ, χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 197/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο