Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 196/2020 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Κλειστού φορτηγού (βαν) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας». Ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο