Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 196/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας», προϋπολογισμού 89.700,00 ευρώ (ΣΑΕΠ 541), αρ.μελέτης 12/2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 195/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ΄άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010.
February 11, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 197/2018 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2019.
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 196/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστόπετρας», προϋπολογισμού 89.700,00 ευρώ (ΣΑΕΠ 541), αρ.μελέτης 12/2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 196/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο