Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 194//2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση στεγασμένης αποθήκης επιφάνειας 1.950 τ.μ, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ.

Accessibility
Κλείσιμο