Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 193/2021 – Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

Accessibility
Κλείσιμο