Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 193/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας της αρχικής και επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ αρίθμ 4 καταστήματος του ΟΕΚ Πενταβρύσου 67,34 τ.μ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 192/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβουνου Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 71.260,93 ευρώ (ΕΑΠ-ΣΑΤΑ), αρ. μελέτης 21/2018, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
February 11, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 194//2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση στεγασμένης αποθήκης επιφάνειας 1.950 τ.μ, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ.
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 193/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας της αρχικής και επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ αρίθμ 4 καταστήματος του ΟΕΚ Πενταβρύσου 67,34 τ.μ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 193/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο