Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 192/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας»

Accessibility
Κλείσιμο