Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 192/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την: «Προμήθεια ετοίμου φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας , για το σχολικό έτος 2017-2018».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 191/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών του ήμου Εορδαίας.
November 2, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 193/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης και κατακύρωση της «Προμήθειας ετοιμου φαγητού για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για το σχολικό έτος 2017-2018» , ορισμός αναδόχου.
November 2, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 192/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την: «Προμήθεια ετοίμου φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας , για το σχολικό έτος 2017-2018».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 192/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο