Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 189/2020 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης»

Accessibility
Κλείσιμο