Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2021 – Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας.

Accessibility
Κλείσιμο