Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2020 – Έγκριση ή μη της 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδίκκα»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 182/2020 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας – Ορισμός προσωρινού αναδόχου.
December 14, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 184/2020 – Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση αυλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας» , αριθμ μελ 6/2020 προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2020 – Έγκριση ή μη της 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδίκκα»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο