Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοπετρας», προϋπολογισμού 89.700,00 ευρώ (ΣΑΕΠ 541), αρ.μελέτης 12/2018, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 182/2018 – Kατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερής- προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας και για την εκμίσθωση στεγασμένης αποθήκης επιφάνειας 1.950 τ.μ, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ.
February 6, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 184/2018 – Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας έτους 2018», αριθμ μελ 4/2018, προϋπολογισμού 26.191,90 ευρω.
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση 4/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοπετρας», προϋπολογισμού 89.700,00 ευρώ (ΣΑΕΠ 541), αρ.μελέτης 12/2018, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο