Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 182/2021 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4μηνης διάρκειας) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 181/2021 – Έγκριση ή μη της 18/2021 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π περί « 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021»
July 22, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 183/2021 – Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης διάρκειας.
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 182/2021 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4μηνης διάρκειας) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 182/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο