Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 182/2018 – Kατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερής- προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας και για την εκμίσθωση στεγασμένης αποθήκης επιφάνειας 1.950 τ.μ, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ.

Accessibility
Κλείσιμο