Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 181/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ΄άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010.

Accessibility
Κλείσιμο