Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 179/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ και χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 178/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή χώρων διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας».
July 22, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 180/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας (επαναληπτικού διαγωνισμού) με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του Δήμου Εορδαίας για τα έτη 2020-2021» για τις ομάδες 3,4,5,6, & 7
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 179/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ και χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 179/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο