Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 179/2018 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2018-2019». Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 178/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Αντιπλημμυρικά έργα Τ.Κ. Περδικκα», προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ , αριθμ. μελ. 15/2017 , χρηματοδότηση : «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 2018 ΕΠ00510002 ΕΤΠΑ & ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ –MIS5008903
February 6, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 180/2018 – Λήψη απόφασης σχετικά με την ακύρωση ή μη της 181/2017 ΑΟΕ
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 179/2018 – Έγκριση πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών & οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2018-2019». Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 179/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο