Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 176/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής-προφορικής-μειοδοτικης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΠ Πτολεμαΐδας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 175/2020 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας εργασιών για το έργο: «Ανακαίνιση-Συντήρηση του κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας (ΕΑΚ) και των βοηθητικών χώρων», αρ. μελ. 22/2017.
December 14, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 177/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας» , αριθμ μελ. 7/2020, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 176/2020 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής-προφορικής-μειοδοτικης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΠ Πτολεμαΐδας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 176/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο