Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 173/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του Γ΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην εκδίκαση της υπ΄αρίθμ ΑΚ4212/2016 αίτησης ακύρωσης και της υπ΄αρίθμ 22900/5-7-2016 αρνητικής απάντησης του Δήμου Εορδαίας, κατά την δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 164/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Εργασίες συντήρησης κοινοτικού καταστήματος στην τ.κ Ολυμπιάδας του δήμου Εορδαίας», (ΣΑΤΑ) , αριθμ μελ. 24/2016 προϋπολογισμού 36.200,00 ευρώ.
October 11, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 174/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του Ε΄Τριμελούς Τμήματος Διαφορών Ουσίας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην εκδίκαση των υπ΄αρίθμ καταχώρισης ΠΡΦ236/20-5-2016 & ΠΡΦ636/27-10-2015 προσφυγών της ΔΕΗ Α.Ε, κατά την δικάσιμο στις 18-10-2017 ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 173/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του Γ΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην εκδίκαση της υπ΄αρίθμ ΑΚ4212/2016 αίτησης ακύρωσης και της υπ΄αρίθμ 22900/5-7-2016 αρνητικής απάντησης του Δήμου Εορδαίας, κατά την δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 173/201 7 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο