Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 172/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής – προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση εκτάσεων του υπ’αριθμ 5 τεμ Τ.Κ.Ερμακιάς , για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( πρόχειρων καταλυμάτων).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 171/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση στεγασμένης αποθήκης επιφάνειας 3.600 τ.μ, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ
November 20, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 200/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυοβρυση της Τ.Κ. Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 21/2017, προϋπολογισμού 51.000,00 ευρώ.
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 172/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής – προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση εκτάσεων του υπ’αριθμ 5 τεμ Τ.Κ.Ερμακιάς , για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( πρόχειρων καταλυμάτων).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 172/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο