Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 171/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση στεγασμένης αποθήκης επιφάνειας 3.600 τ.μ, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2017 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του ήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
November 20, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 172/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής – προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση εκτάσεων του υπ’αριθμ 5 τεμ Τ.Κ.Ερμακιάς , για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων ( πρόχειρων καταλυμάτων).
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 171/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση στεγασμένης αποθήκης επιφάνειας 3.600 τ.μ, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 171/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο