Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 167/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυοβρυση της Τ.Κ. Αρδασσας του ήμου Εορδαίας», αρ μελ 21/2017, προϋπολογισμού 51.000,00 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 166/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Κατασκευή τοιχιου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου (παιδικός σταθμός και κοιμητήρια)», αρ μελ 23/2017, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.
November 2, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 168/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού», αρ μελέτης 16/2016 με προϋπολογισμό 120.000,00 Ευρώ από πιστώσεις ΣΑΤΑ (50.000,00 ευρώ) & το υπόλοιπο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (70.000,00 ευρώ).
November 2, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 167/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυοβρυση της Τ.Κ. Αρδασσας του ήμου Εορδαίας», αρ μελ 21/2017, προϋπολογισμού 51.000,00 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 167/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο