Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 166/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Κατασκευή τοιχιου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου (παιδικός σταθμός και κοιμητήρια)», αρ μελ 23/2017, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 165/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για παράταση ισχύος προσφορών του έργου : «Ενεργειακή αναβάθμιση του ημοτικού Σχολείου Αναρραχης της Ε Μουρικιου» ( 1Ο Εξαθεσιο ολοήμερο), προϋπολογισμού 233.958,00 ευρώ, από το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» πίστωση ύψους 200.000,00 ευρώ και η πίστωση 33.958,00 από ιδίους πόρους, αριθμ μελ 4/2015», ορισμός νέου προσωρινού αναδόχου.
November 1, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 167/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Ανακατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυοβρυση της Τ.Κ. Αρδασσας του ήμου Εορδαίας», αρ μελ 21/2017, προϋπολογισμού 51.000,00 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.
November 2, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 166/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Κατασκευή τοιχιου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου (παιδικός σταθμός και κοιμητήρια)», αρ μελ 23/2017, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 166/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο