Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 165/2018 – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’αριθμ 44/2018 διαταγής πληρωμής

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 164/2018 – Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: «Βελτίωση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδειας & Δήμητρας & Αργυρουπολεως », αρ μελ 24 /2017, προϋπολογισμού 197.270,00 ευρώ ΣΑΕΠ 041.Ορισμός αναδόχου.
December 4, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 166/2018 – Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541, αρ.μελ. 17/2016. Ορισμός αναδόχου.
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 165/2018 – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’αριθμ 44/2018 διαταγής πληρωμής

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 165/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ 

Accessibility
Κλείσιμο