Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 164/2018 – Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: «Βελτίωση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδειας & Δήμητρας & Αργυρουπολεως », αρ μελ 24 /2017, προϋπολογισμού 197.270,00 ευρώ ΣΑΕΠ 041.Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 163/2018 – Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού οικ έτους 2019.
December 4, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 165/2018 – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’αριθμ 44/2018 διαταγής πληρωμής
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 164/2018 – Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: «Βελτίωση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου Ο.Τ. 296, Χαλδειας & Δήμητρας & Αργυρουπολεως », αρ μελ 24 /2017, προϋπολογισμού 197.270,00 ευρώ ΣΑΕΠ 041.Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 164/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ 

Accessibility
Κλείσιμο