Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 164/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Εργασίες συντήρησης κοινοτικού καταστήματος στην τ.κ Ολυμπιάδας του δήμου Εορδαίας», (ΣΑΤΑ) , αριθμ μελ. 24/2016 προϋπολογισμού 36.200,00 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 159/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ. Αγίου Χριστόφορου – Σπηλιάς Β΄Φάση», προϋπολογισμού 1.240.000,00 ευρώ , αριθμ μελ 9/2016.
October 11, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 173/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του Γ΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην εκδίκαση της υπ΄αρίθμ ΑΚ4212/2016 αίτησης ακύρωσης και της υπ΄αρίθμ 22900/5-7-2016 αρνητικής απάντησης του Δήμου Εορδαίας, κατά την δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 164/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Εργασίες συντήρησης κοινοτικού καταστήματος στην τ.κ Ολυμπιάδας του δήμου Εορδαίας», (ΣΑΤΑ) , αριθμ μελ. 24/2016 προϋπολογισμού 36.200,00 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 164/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο