Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 162/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 17,20 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο