Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 161/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», Αναδόχου «Γεώργιος Κίλας & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Accessibility
Κλείσιμο