Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 159/2021 – α) Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με θέμα: « Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Εορδαίας» ως προς το χρονοδιάγραμμα της β) έγκριση του 2ου Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης και παραλαβή του 1ου Παραδοτέου

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 158/2021 – Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας ».
July 21, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 160/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης.
July 21, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 159/2021 – α) Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με θέμα: « Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Εορδαίας» ως προς το χρονοδιάγραμμα της β) έγκριση του 2ου Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης και παραλαβή του 1ου Παραδοτέου

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 159/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο