Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 159/2018 – Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: « Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2018-2019 » προϋπολογισμού 47.120.00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 158/2018 – Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημοσίας σύμβασης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του έργου: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας », αρ. μελέτης 25/2017 προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041.
December 4, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 160/2018 – Έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της διεθνούς ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 317.337,08 ευρώ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ), αρ μελ 11/2018.
December 4, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 159/2018 – Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: « Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2018-2019 » προϋπολογισμού 47.120.00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 159/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ 

Accessibility
Κλείσιμο