Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 154/2020 – Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Κλειστού φορτηγού οχήματος (βαν) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας»- Ορισμός προσωρινού ανάδοχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 153/2020 – Έγκριση ή μη της 16/2020 ΑΔΣ “2η Τροποποίηση Ετήσιου Προϋπολογισμού 2020 της Κ.Ε.Δ.Ε” Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εορδαίας.
December 14, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 155/2020 – Εξειδίκευση πιστώσεων στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 154/2020 – Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Κλειστού φορτηγού οχήματος (βαν) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας»- Ορισμός προσωρινού ανάδοχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 154/2020  – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο