Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 152/2020 – Έγκριση ή μη της 31/2020 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα: “4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020».

Accessibility
Κλείσιμο