Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 15/2019 – Έγκριση ή μη του Πρακτικού έλεγχου των προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη, της Επιτροπής διενέργειας της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης της μελέτης : «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαϊδας Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 74.044,69 ευρώ. Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 14/2019 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.
August 5, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 16/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 2007/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 15/2019 – Έγκριση ή μη του Πρακτικού έλεγχου των προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη, της Επιτροπής διενέργειας της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης της μελέτης : «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαϊδας Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 74.044,69 ευρώ. Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 15/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο