Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 147/2020 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ

Accessibility
Κλείσιμο