Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2020 -Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού 49.993,70 ευρώ με ΦΠΑ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 142/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Εργασίες συντήρησης κτιρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρράχης-Εμπορίου» με αρ. μελ. 6/2018.
December 14, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 144/2020 – Έγκριση γενόμενης δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου.
December 14, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2020 -Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών διαβίωσης αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού 49.993,70 ευρώ με ΦΠΑ.

Αρ. Απόφασης  Ο.Ε. 143/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο