Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 136/2017 – Προέλεγχος Απολογισμού – Ισολογισμού με αποτελέσματα χρήσεως οικονομικού έτους 2016 Δήμου Εορδαίας και σύνταξη σχετικής Έκθεσης.

Accessibility
Κλείσιμο