Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 134/2017 – Έγκριση ή μη της γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί της προσφυγής που υποβλήθηκε κατά της υπ’αριθμ 121/2017 ΑΟΕ .

Accessibility
Κλείσιμο