Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 13/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας, έτους 2020», αριθμ μελ. 3/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 12/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας “Μηχανημάτων έργου (Ένας φορτωτής-Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας”.
March 5, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 14/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 6/2020 προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 13/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας, έτους 2020», αριθμ μελ. 3/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 13/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο