Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 131/2020 – Έγκριση ή μη της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, της ανοιχτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 130/2020 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας, έτους 2020», αριθμ μελ. 3/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
December 10, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 132/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου (παιδικός σταθμός και κοιμητήρια)» , αριθμ. μελ 23/2017.
December 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 131/2020 – Έγκριση ή μη της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, της ανοιχτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 131/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο