Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 122/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 121/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των νομικών του προσώπων για το έτος 2016»
July 27, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 123/2017 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικης διαδικασίας δημόσιας σύμβασης για την: «Προμήθεια ετοίμου φαγητού για την σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για το σχολικό έτος 2017-2018», ψήφιση πίστωσης ύψους 122.760,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ έτους 2017.
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 122/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 122/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο