Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 12/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας “Μηχανημάτων έργου (Ένας φορτωτής-Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας”.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 11/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου»
March 5, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 13/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου Δήμου Εορδαίας, έτους 2020», αριθμ μελ. 3/2020, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 12/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας “Μηχανημάτων έργου (Ένας φορτωτής-Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας”.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 12/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο