Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 12/2018 – Έγκριση και διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 186.179,07 ευρώ από Κ.Α του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση δαπανών σε εκτέλεση διαταγών πληρωμής και δικαστικών αποφάσεων.

Accessibility
Κλείσιμο