Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 121/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των νομικών του προσώπων για το έτος 2016»

Αρ. Απόφασης 119/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ΄αρίθμ 30/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας και εξουσιοδότησή του για παράσταση στην δικάσιμο που θα προσδιορισθεί η συζήτηση της ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο.
July 27, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 122/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας»
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 121/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των νομικών του προσώπων για το έτος 2016»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 121/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο