Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 114/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου», αριθμ μελ. 12/2020 , προϋπολογισμού 2.123.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 113/2021 – Έγκριση ή μη των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προμήθειας των Υποέργων 2ο και 4ο με τίτλο: «Προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» της πράξης με τίτλο: «Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με κωδικό ΟΠΣ MIS: 50308797 ΣΤΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
June 9, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 115/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας».
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 114/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου», αριθμ μελ. 12/2020 , προϋπολογισμού 2.123.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 114/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο